Vedtægter for OBBC

Vedtægter for OBBC
(Opdateret: februar 2023)

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Odense Body Building Club, forkortet OBBC, og er hjemmehørende i Odense Kommune.

§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er ved styrketræning og motion at fremme den enkeltes sundhed og trivsel gennem fællesskab.

§ 3. Optagelse af medlemmer

Enhver, der er fyldt 13 år, kan optages som medlem. Indmeldelse skal ske skriftligt, og kontingentet løber fra indmeldelsesdatoen. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages til andre. For medlemmer i aldersgruppen 13-15 år gælder særlige optagelsesbetingelser, der findes på foreningens hjemmeside.

Alle medlemmer i OBBC er underlagt foreningens husregler. Ændringer i disse forestås af bestyrelsen i samarbejde med den daglige ledelse.

§ 4. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt og inkluderer den løbende måned + én måned. Bestyrelsen har ret til at ekskludere medlemmer, som har kontingentrestance, eller når særlige forhold taler herfor. Bestyrelsen kan ophæve en eksklusion af et medlem.

§ 5. Kontingent

Foreningens kontingent og indbetalingsfrist fastsættes af bestyrelsen og varsles senest en måned før ændring.

§ 6. Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i første kvartal, er foreningens højeste myndighed. Indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen udsendes mindst 3 uger før afholdelse og bekendtgøres via opslagstavle og mail. Regnskab og bilag til forslag på dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og bekendtgøres via opslagstavle og via mail til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagsstillere skal være medlem af OBBC. Alle, der op til generalforsamlingen har været medlem i minimum et år, er valgbare. Lønnede medarbejdere er hverken stemmeberettigede eller valgbare. Kun medlemmer uden kontingentrestance har adgang til generalforsamlingen. Kun medlemmer, der har været medlem i mindst 3 måneder, er stemme- og taleberettigede på generalforsamlingen.

§ 7. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse samt forelæggelse af næste års budget.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af:
  a) Formand (i lige år) eller kasserer (i ulige år).
  b) 1 bestyrelsesmedlem (i ulige år)
  2 bestyrelsesmedlemmer (i lige år)
  c) og 2. suppleant (hvert år)
  d) Intern revisor for et år.
 6. Eventuelt (herunder kan intet endeligt vedtages).

§ 8. Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Ønskes der skriftlig afstemning, skal dirigenten imødekomme dette.

Vedtægtsændringer sker på generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen for to år ad gangen, således at formanden er på valg i lige år og kassereren i ulige år.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsesmedlem i ulige år. Suppleanter vælges hvert år.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/6 af medlemmerne skriftligt anmoder herom og afholdes senest en måned efter afleveringen af de nødvendige underskrifter til bestyrelsen. Indkaldelsesproceduren er den samme som ved ordinær generalforsamling

§ 10. Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver kan bestyrelsen nedsætte nødvendige udvalg og arbejdsgrupper, hvis medlemmer også kan vælges udenfor bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf alle skal være myndige. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder eller ved forfald til et bestyrelsesmøde, indtræder suppleanten i bestyrelsen. Ved hvert bestyrelsesmøde udarbejdes et referat, der føres til protokol og ophænges på opslagstavlen i foreningens lokaler.

Bestyrelsen skal, hvis den er under fem medlemmer, indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, hvis der er færre end fem medlemmer til stede. Beslutninger træffes ved simpelt majoritetsvalg, hvor hvert medlem har én stemme. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har mødepligt. Gentagne fravær kan medføre eksklusion af bestyrelsen. Dagsordenen til et bestyrelsesmøde offentliggøres senest 8 dage før mødet.

Bestyrelsesmøderne er åbne, og medlemmer af foreningen har taleret.

§ 11. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Den på generalforsamlingen valgte interne revisor har til enhver tid adgang til regnskabet og skal inden generalforsamlingen gennemgå og påtegne regnskabet.

Regnskabet skal udleveres til intern revisor senest 14 dage før generalforsamlingen. Den interne revisor fører kontrol med bestyrelsens forvaltning af foreningens midler. Foreningens årsregnskab udarbejdes af en ekstern revisor, som udpeges af bestyrelsen.

§ 12. Udnævnelse af æresmedlemmer

Som æresmedlem kan udnævnes ethvert medlem, der gennem sit virke og engagement over en længere årrække har gjort en ekstraordinær indsats til gavn for OBBC.

 1. Bestyrelsen behandler hvert år i januar eventuelt indkomne forslag, således udnævnelsen kan foreslås og vedtages på førstkommende generalforsamling. Alle med gyldigt medlemskab kan indstille et medlem til æresmedlem.
 2. Forslaget skal optages som særskilt dagsordenspunkt. Kandidatens optagelse som æresmedlem afgøres ved skriftlig afstemning og kan ikke gøres til genstand for debat på generalforsamlingen. Vedtagelse af forslag om udnævnelse af æresmedlem kræver en stemmemajoritet på 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen.
 3. Æresmedlemmer er kontingentfrie og stemmeberettigede på generalforsamlinger.

§ 13. Opløsning

Opløsning af Odense Body Building Club kan kun besluttes ved to på hinanden følgende, indkaldte generalforsamlinger, der afholdes med 30 dages mellemrum. Beslutning om opløsning skal optages som særskilt punkt på dagsorden.

Ved første generalforsamling gælder, at minimum halvdelen af foreningens registrerede medlemmer skal være til stede, og beslutning om opløsning sker ved minimum ¾ stemmeflertal blandt de fremmødte.

Ved efterfølgende generalforsamling kan beslutning om opløsning ske ved minimum ¾ stemmeflertal blandt de fremmødte.

Eventuelle midler skal ved opløsning anvendes til andet børne- og ungdomsarbejde i Odense Kommune.

 

Således som vedtaget på stiftende generalforsamling i september måned 1972 og ændret på senere generalforsamlinger senest den 23. februar 2023.