Vedtægter for OBBC

Vedtægter for OBBC (revideret 19. Februar 2019)

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Odense Body Building Club, forkortet OBBC, og den er hjemmehørende i Odense Kommune.

§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at formidle livsglæde gennem bodybuilding, styrkeløft, styrketræning, aerobic, indendørs cykling og funktionel træning.

§ 3. Optagelse af medlemmer

Enhver, der er fyldt 13 år, kan optages som medlem. Indmeldelse skal ske skriftligt, og kontingentet løber fra indmeldelsesdatoen. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages til andre. For medlemmer i aldersgruppen 13-15 år gælder særlige optagelsesbetingelser.

§3.1. – udnævnelse af æresmedlemmer

Som æresmedlem kan udnævnes ethvert medlem, der gennem sit virke og engagement over en længere årrække har gjort en særlig indsats til gavn for OBBC. Stk. 2. Alle med gyldigt medlemskab kan indstille et medlem til æresmedlem.

Stk. 3. Bestyrelsen behandler januar hvert år alle i løbet af året indkomne indstillinger, således at udnævnelsen kan foreslås og evt. vedtages på førstkommende generalforsamling.

Stk. 4. Vedtagelse af forslag om udnævnelse af æresmedlem kræver en stemmemajoritet på 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen. Udnævnelsen forudsætter bestyrelsens enstemmige indstilling og skal optages som særskilt dagsordenspunkt. Forslaget om kandidatens optagelse som æresmedlem afgøres ved skriftlig afstemning og kan ikke gøres til genstand for debat på generalforsamlingen.

Stk. 5. Æresmedlemmer er kontingentfri og stemmeberettigede på generalforsamlinger. Æresmedlemmer, der udtaler sig krænkende om OBBC eller ekskluderes iht. §4 kan, efter bestyrelsens vurdering, fratages sit æresmedlemskab.

§ 4. Udmeldelse

Udmeldelsesbetingelser skal ske skrifteligt og inkluderer den løbende måned + 30 dage. Bestyrelsen har ret til at ekskludere medlemmer, som har kontingentrestance eller på anden måde ikke overholder foreningens vedtægter og regler eller som ved deres opførsel nedbryder foreningens arbejde. Bestyrelsen kan ophæve en eksklusion af et medlem.

§ 4.1. Forretningsorden

Alle medlemmer i OBBC er underlagt foreningens forretningsorden. Ændringer i denne vedtages af bestyrelsen såfremt fire ud af fem bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

§ 5. Kontingent

Foreningens kontingent og indbetalingsfrist fastsættes af bestyrelsen og varsles senest en måned før ændring.

§ 6. Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel, og bekendtgøres via opslagstavle. Dagsorden, regnskab og bilag til forslag på dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagsstillere skal være medlem af OBBC. Alle, der op til generalforsamlingen har været medlem i et år, er valgbare. Lønnede medarbejdere er hverken stemmeberettigede eller valgbare. Kun medlemmer uden kontingentrestance, der medbringer gyldigt medlemsbevis og har været medlem i mindst 3 måneder, er stemme- og taleberettigede på generalforsamlingen.

§ 7. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter.

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse samt forelæggelse af næste års budget.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af:
   1. Formand eller kasserer
   2. 1 og 2 bestyrelsesmedlemmer
   3. 1. og 2. suppleant
   4. Revisor for et år.
 6. Eventuelt.

§ 8. Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Ønskes der skriftlig afstemning, skal dirigenten imødekomme dette. Bestyrelsesvalg foregår ved skriftligt majoritetsvalg. Formand og kasserer vælges for to år af gangen, således at formanden er på valg lige år og kassereren ulige år.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsesmedlem i ulige år. Suppleanter vælges hvert år.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/6 af medlemmerne skriftligt anmoder herom, og afholdes senest en måned efter afleveringen af de nødvendige underskrifter til bestyrelsen. Indkaldelsesproceduren er den samme som ved ordinær generalforsamling.

§ 10. Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse, forvalter foreningens midler og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen består af fem medlemmer, hvoraf formand, kasserer og yderligere én skal være myndige. Bestyrelsen udnævner en næstformand samt en sekretær. Mødereferaterne føres til protokol og ophænges på opslagstavlen i foreningens lokaler. Bestyrelsen skal, såfremt den er under fem medlemmer, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, hvis der er færre end fem medlemmer til stede. Beslutninger træffes ved simpelt majoritetsvalg, hvor hvert medlem har én stemme. Suppleanter erstatter eventuelt manglende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har mødepligt. Eventuelt fravær skal meddeles til bestyrelsen. Gentagende fravær kan medføre eksklusion. Dagsordenen til et bestyrelsesmøde offentliggøres senest 8 dage før mødet. Bestyrelsesmøderne er åbne, og medlemmer af foreningen har taleret.

§ 11. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revision foretages af den på generalforsamlingen valgte kritiske revisor. Den kritiske revisor har til enhver tid adgang til regnskabet og skal inden generalforsamlingen gennemgå og påtegne regnskabet. Regnskabet skal udleveres til revisor senest 14 dage før generalforsamlingen. Den kritiske revisor fører kontrol med bestyrelsens forvaltning af foreningens midler. Foreningens årsregnskab udarbejdes af en ekstern revisor, som udpeges af bestyrelsen.

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling med 2/3 majoritet, såfremt det har været påført dagsordenen jf. normal indkaldelsesprocedure.

§ 12. Opløsning

Opløsning af Odense Body Building Club kan kun besluttes ved to på hinanden følgende med 30 dages mellemrum indkaldte generalforsamlinger med 3/4 majoritet. Eventuelle midler skal ved opløsning anvendes til andet børne- og ungdomsarbejde i Odense Kommune.