Generalforsamling

Generalforsamling hos OBBC

Generalforsamling, generelt:

OBBCs afholder hvert år generalforsamling, som er OBBCs højeste myndighed. Bestyrelsesmedlemmerne i OBBC vælges på demokratisk vis blandt de tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen, og vælges for 2 år ad gangen.

Enhver, som har været medlem af OBBC i minimum 12 måneder op til generalforsamlingen og som har lyst til og mod på at stille op til valg til bestyrelsen, har mulighed for det.

Medlemmer, der ønsker at stille op til valg, meddeler deres kandidatur på selve generalforsamlingen, hvor hver kandidat får mulighed for kort at præsentere sig selv. Lønnede medarbejdere er ikke valgbare.

Eventuelle forslag der ønskes taget op på generalforsamlingen, skal være OBBCs bestyrelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal mailes til formand@obbc.dk.

Dagsorden, regnskab og evt. indkomne forslag til dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen

Kun medlemmer uden kontingentrestance, der medbringer gyldigt medlemsbevis og har været medlem i mindst tre måneder, er stemme- og taleberettigede på generalforsamlingen

Tilmelding: Skal ske via bookingsystemet – online eller i OBBC.

Fremmøde: Skal ske umiddelbart før generalforsamlingen via touch-skærm ved receptionen. Medlemskort og fremmøde-kvittering medbringes til holdsalen som adgangsbillet.

Næste generalforsamling:

Herunder vil der blive opslået information om den næstkommende generalforsamling i OBBC:

Dagsorden til ordinær generalforsamling – Mandag den 7. Februar 2022 kl. 19.00

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab* for 2021 – til godkendelse
 • Fremlæggelse af budget for 2022
 • Behandling af indkomne forslag*
 • Valg af
 • Formand for 2 år

Formand Winnie Wolf – modtager ikke genvalg

 • Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år

Bestyrelsesmedlem Tina Aagren-Svendsen – modtager gerne genvalg

Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år

Bestyrelsesmedlem Betina Krogh – modtager ikke genvalg

 • Valg af 1. og 2. suppleant for 1 år
 • suppleant – ledig
 • suppleant – ledig
 • Valg af kritisk revisor for 1 år

Bjørn Petersen – modtager gerne genvalg

 • Eventuelt

*Regnskab samt indkommet forslag er tilgængelig i receptionen.

(Opdateret d 31/1-22)